به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه معلم در خصوص عملکرد شرکت توضیحاتی ارائه نمود.