به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٧، به بیش از ٣٨٩ میلیارد تومان رسید.