به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره گروه توسعه هنر ایران افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته را به تصویب رساند.