به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد شرکت صنعتی بهپاک در ٢ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ به حدود ١٧٣ میلیارد تومان رسید.