مجمع شرکت کارت اعتباری ایران کیش امروز برگزار شد و افزایش سرمایه را تصویب کرد...