مجمع شرکت صنعتی بهپاک امروز برگزار شد که این مجمع به ازای هر سهم ۶۶ تومان سود نقدی تقسیم کرد.