بدهی پترول به هلدینگ خلیج فارس نزدیک به ۲هزار میلیارد تومان است. در نتیجه برای پرداخت این بدهی روش های مختلفی مطرح شده است.