فرهنگ طلوعی مدیرعامل «حریل» درباره آخرین وضعیت شرکت و برنامه های موجود در این مجموعه به بورس ٢۴ گفت: در راستای تامین مالی خرید ٢٣٠ واگن جدید اقدام به اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره کردیم ، این تعداد واگن معادل یک چهارم ناوگان موجود است و می تواند درآمدی معادل یک سوم ناوگان موجود را برای مجموعه ایجاد کند...