در حال حاضر نیز «حسیر» پس از یک روند افزایشی قیمت که از میانه بهمن ماه آغاز کرد و طی دو هفته پایانی این ماه از حدود ٢٩٠ تومان به ٣۵٠ تومان رسید و مسیر استراحت را در پیش گرفته است...