به گزارش بورس٢۴، شرکت سرمایه گذاری گوهران امید خبر از برنامه عرضه بلوک ٨ درصدی سهام کارت اعتباری ایران کیش با قیمت پایه هر سهم ٣٣٠ تومان داده است