به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره صنایع سرما آفرین ایران افزایش سرمایه ١٠٣ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.