به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت آذرین در خصوص آخرین وضعیت شرکت به ارائه شفاف سازی پرداخت.