به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت عمران و توسعه فارس اعلام داشت مبلغ بهای تمام شده پروژه دلگشا ۵٣ میلیارد تومان و مبلغ فروش ۶۵ میلیارد تومان و بنابراین سود حاصل شده از فروش مجتمع دلگشا ١٢ میلیارد تومان می باشد