به گزارش بورس٢۴، سهامدار عمده گلوکوزان اعلام نموده برنامه خرید سهام خرد این شرکت را از سهامداران جز به قیمت هر سهم ١١٠٠ تومان را دارد