بورس ٢۴ : نماد لسرما که از هفته دوم آذر ماه از محدوده ٢۵٠ تومان با افزایش قیمت همراه شده و روند صعودی کم شتابی را آغاز کرده بود طی روزهای گذشته با شتاب بیشتری به مسیر افزایشی خود ادامه می دهد. به طوری که ظرف ٨ روز معاملاتی اخیر لسرما با کسب بازدهی ۴٠ درصدی توانسته خود را از محدوده ٢٩٠ تومان به بالاتر از ۴٠٠ تومان برساند و همچنان نیز با صف خرید همراه باشد. گزارش های منتشر شده از شرکت سرما آفرین نشان می دهد که تا پایان دوره ۶ ماهه ابتدایی امسال میانگین فروش ریالی ماهانه شرکت ٢۴.۶ میلیارد ریال بوده است. فروش مهر و آبان به ترتیب با ٢۵.۶ میلیارد ریال و ١٠.۴ میلیارد ریال سپری شد اما در آذر ماه فروش شرکت با جهش قابل توجهی به ۵٧.٣ میلیارد ریال رسید. در دی ماه مجدد وضعیت فروش به روال عادی بازگشت و به ٢۵ میلیارد ریال رسید...