به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع سرما آفرین ایران اعلام داشت از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ٣/۶/٩/١٢ ماهه منتهی به ١٣٩٧/٠٩/٣٠ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. لذا به نظر می رسد نوسان قیمت سهام شرکت طی روزهای معاملاتی اخیر ناشی از تصمیم هیئت مدیره برای افزایش سرمایه بوده است. لذا به استناد ماده ٢ مکرر ٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، به اطلاع می رساند در راستای از بین بردن عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت، این شرکت به منظور افزایش سرمایه گزارش توجیهی از مبلغ ١۴.٨ به ٣٠ میلیارد تومان از محل سود انباشته جهت اخذ مجوز به سازمان بورس ارسال نموده است.