به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ارزش پرتفوی بورسی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در دی ماه ٣٠١٩ میلیارد تومان افزایش داشت. گفتنی است این شرکت در دی ماه خرید و فروشی انجام نداد.