بورس ٢۴ : شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان در دوره ۶ ماهه ابتدایی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ٩٧ به سود خالص ۴.٨ میلیارد تومانی دست یافت اما در دوره ٩ ماهه توانست این مبلغ را به حدود ٨.١ میلیارد تومان افزایش دهد. افزون بر این که عملکرد ٩ ماهه غشان در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بهبود قابل توجهی داشت و به رشد ٣۶ درصدی فروش و افزایش ٣٠ درصدی سود هر سهم منجر شد ، شرایط شرکت در دوره سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم و اول سال جاری نیز رشد محسوسی داشت...