مجمع شرکت آسان پرداخت پرشین امروز برگزار شد و رای به افزایش سرمایه شرکت داد.