به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به افشای اطلاعات با اهمیت خود پرداخت.