به گزارش کدال نگر بورس٢۴، نتایج مجمع دو شرکت مهم منتشر شد