به گزارش کدال نگر بورس٢۴، این شرکت سرمایه گذاری قطعه زمینی را در شیراز را به مزایده گذاشته است