به گزارش کدال نگر بورس٢۴، هلدینگ شوینده توسعه صنایع بهشهر خبر از معاوضه ملک استاد معین داده است