به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع بسته بندی ایران در خصوص فروش بخشی از املاک مازاد توضیحاتی ارائه نمود.