بورس ٢۴ : صبح امروز فراخوان مزایده یک کارخانه قدیمی و معروف در جاده مخصوص کرج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسید. در این فراخوان، ملک (زمین و ساختمان) متعلق به یک کارخانه تولیدی مواد غذایی با قیمت پایه ٧۵ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.

بورس۲۴ : صبح امروز فراخوان مزایده یک کارخانه قدیمی و معروف در جاده مخصوص کرج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به چاپ رسید.

در این فراخوان، ملک (زمین و ساختمان) متعلق به یک کارخانه تولیدی مواد غذایی با قیمت پایه 75 میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.

اگر قیمت پایه این مزایده بر اساس مساحت زمینی که کارخانه در آن استقرار دارد محاسبه شده باشد (که البته همین محاسبه ملاک عمل قیمت گذاری باید باشد چون که در املاک قدیمی معمولاً آنچه برای خریدار اهمیت دارد عرصه متعلق به ملک است نه بنایی که بر روی آن احداث شده است)، در این صورت مشخص است که قیمت هر مترمربع از زمین این کارخانه در مرحله کارشناسی قبل از مزایده، 13 میلیون و 100 هزار تومان تعیین شده است.

در مزایده های ملکی بر حسب اینکه چه میزان خواهان برای ملک وجود دارد، قیمت نهایی با اختلاف زیاد نسبت به قیمت پایه، نهایی می شود.

این کارخانه به تولید نوشیدنی مشغول است و دارای 5 هزار و 700 مترمربع زمین و 1100 مترمربع زیربنا شامل ساختمان های اداری، پارکینگ و واحدهای تجاری است.