به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره داروسازی آوه سینا افزایش سرمایه ٣٧ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند. همچنین هیأت مدیره داروسازی تهران شیمی افزایش سرمایه ٢٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.