به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ایران خودرو از افزایش نرخ محصولات خبر داد و اعلام داشت بدلیل متنوع بودن محصولات نرخ میانگین قبلی فروش محصولات و همچنین نرخ های جدید فروش محصولات به صورت میانگین در اطلاعیه ثبت شده است ، قیمتهای جدید در فایل پیوست اعلام میگردد .در خصوص خودروهایی که مشمول قیمت گذاری میباشند افزایش فوق برای خودروهای تعهد شده از تاریخ ١٣٩٧/۶/١ لغایت ١٣٩٧/٩/٣٠ با نرخ ٣٠درصدافزایش میباشند و برای تعهدات بعد از تاریخ١٣٩٧/١٠/١ بر اساس ۵درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار منظور خواهد شد.در خصوص خودرو هایی که مشمول قیمت گذاری نمیباشند ، افزایش قیمت براساس ۵درصد کمتر از حاشیه بازار از تاریخ ١٣٩٧/٠۶/٠١ اعمال خواهد شد.