به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ گروه صنایع کاغذ پارس در ١٢ ماهه منتهی به آبان ٩٧ برای هر سهم ٨۶٧ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد. این رقم در گزارش حسابرسی نشده ٧٨۵ ریال اعلام شده بود. علت افزایش سود هر سهم در گزارش حسابرسی شده نسبت به گزارش حسابرسی نشده را می توان ناشی از کاهش رقم بهای تمام شده و هزینه های عمومی و اداری دانست.