زرگری که پیشتر مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، عضویت در هییت مدیره بانک توسعه ایران و مصر، مشاور وزیراقتصاد و مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین را در کارنامه خود داشته مجدد به صنعت دارو باز می گردد و امروز طی مراسمی با حضور حسین زاده مدیر عامل بانک ملی جایگزین منصور سمیعی، به عنوان مدیر عامل سرمایه گذاری شفا دارو خواهد شد...

بورس۲۴ : خردادماه سال جاری بودکه فرهادزرگری سکان هدایت "وتوسم" را به دست گرفت اما اکنون پس از گذشت ٧ ماه خبرها حکایت از کوچ زرگری به شفا دارو دارد.
زرگری که پیشتر مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران، عضویت در هییت مدیره بانک توسعه ایران و مصر، مشاور وزیراقتصاد و مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین را در کارنامه خود داشته مجدد به صنعت دارو باز می گردد و امروز طی مراسمی با حضور حسین زاده مدیر عامل بانک ملی جایگزین منصور سمیعی، به عنوان مدیر عامل سرمایه گذاری شفا دارو خواهد شد.
شفادارو ٨ زیرمجموعه دارویی از جمله داروسازی جابرابن حیان، کیمی دارو اسوه و ... را تحت مدیریت خود دارد ، این شرکت در اسفند ماه ٩٦ وارد بورس شد و اکنون ارزش بازار سهام این شرکت بیش از ٤٥٠٠ میلیارد ریال است.