ناصر تنگستانی مدیر مالی پالایش نفت ستاره خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ درباره تاثیرات نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی بر سود و زیان پالایشگاه ها اعلام کرد: در واقع افزایش و کاهش قیمت نفت خام به طور مستقیم بر روی سود و زیان پالایشگاه ها اثری ندارد. زیرا با فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از افزایش یا کاهش قیمت نفت جهانی، بهای فرآورده ها نیز تغییر می یابد. بنابراین پس از یک دوره کوتاهی قیمت فرآورده ها نیز جبران می شود...