به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧، به بیش از ٣١۴ میلیارد تومان رسید.