به گزارش کدال نگر بورس٢۴،دو شرکت سهامداران خود را برای حضور در مجمع فراخواندند