به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سهامداران این دو شرکت به مجمع عمومی دعوت شدند.