به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت مخابرات ایران به افشای اطلاعات با اهمیت منتهی به سال مالی ٩٧/١٢/٢٩ اقدام کرد.