به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تصمیمات مهمی از مجامع چند شرکت منتشر شد