به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت بیمه معلم افزایش سرمایه ٣٩ درصدی این شرکت از محل مطالبات و اوردۀ نقدی سهامداران را مورد تصویب قرار داد.