ه گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران اعلام داشت قصد فروش املاک مازاد شرکت مخابرات ایران بصورت نقدی و اقساطی طی مزایده شماره الف/٩٧ را دارد.