صنعت دارو به لحاظ تامین مواد اولیه و به دلیل تحریم ها با مشکل تامین مواد اولیه رو به رو است و در حال حاضر به فکر رفع این مشکل است تا بتواند خطوط تولیدی خود را به میزان مدنظر داشته باشد. شرایط برای شرکت ها دشوار شده و امیدواریم تا اقداماتی اساسی صورت گیرد.