مجمع عادی به طور سالانه شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با حضور بیش از ٨٩ درصد از صاحبان سهام تشکیل جلسه داد و ۴٠ تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد.