به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٧ حدود ۴١۵٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.