بورس ٢۴ : از ابتدای امسال تا پایان آذرماه تعداد ١۴٨۵نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و ١١٩٠نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال ٩۶ به ترتیب ۶۵٢و ۶٠١ نماد بوده است. در آذرماه امسال تعداد ۶١نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و ۵٧نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال ٩۶ به ترتیب ۴٣و ٣٨نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد ١١٩نماد در بازار اول بورس باز و ٨نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب ١٨٩و ٩نماد بوده است.

بورس۲۴ : از ابتدای امسال تا پایان آذرماه تعداد 1485نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 1190نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 652و 601 نماد بوده است.

در آذرماه امسال تعداد 61نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 57نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 43و 38نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 119نماد در بازار اول بورس باز و 8نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 189و 9نماد بوده است.
همچنین در آبان ماه امسال تعداد 91نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 85نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 77و 52نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 117نماد در بازار اول بورس باز و 10نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 193و 5نماد بوده است.
در مهرماه امسال نیز تعداد 415نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 253نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 35و 50نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 121نماد در بازار اول بورس باز و 6نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 189 و 9نماد بوده است.
همچنین در آخرین ماه از دومین فصل امسال تعداد 289نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 185نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 53و 36 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 115نماد در بازار اول بورس باز و 12نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 172 و 26نماد بوده است.
همچنین در دومین ماه از دومین فصل امسال تعداد 194نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 125نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 112و 36 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 117نماد در بازار اول بورس باز و 10نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 185 و 13نماد بوده است.
در چهارمین ماه امسال تعداد 172نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 204نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 95و 156 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 101نماد در بازار اول بورس باز و 26نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 159 و 40نماد بوده است.
در خردادماه امسال نیز تعداد 132نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 142نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 124و 109 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 107نماد در بازار اول بورس باز و 20نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 174 و 26نماد بوده است.
در اردیبهشت ماه امسال هم تعداد 92نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 113نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 72و 84 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 116نماد در بازار اول بورس باز و 11نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 178 و 21نماد بوده است.
در فروردین ماه امسال نیز تعداد 39نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 29نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 41و 37 نماد بوده است. همچنین در این مدت تعداد 119نماد در بازار اول بورس باز و 8نماد در این بازار بسته بوده‌ که تعداد نمادهای باز و بسته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب 188 و 11نماد بوده است.
این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه تعداد 1485نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 1190نماد متوقف شده‌ که این آمار در مدت مشابه سال 96 به ترتیب 652و 601 نماد بوده است.
گفتنی است در سال گذشته هم تعداد 891نماد معاملاتی در بورس بازگشایی و 806نماد متوقف شده که این آمار در سال 95 به ترتیب 986و 934نماد بوده است و نشان از کاهش رفت و آمدهای بورس در سال 96 دارد.