در ٩ ماه گذشته شاخص بورس در حالی طی ١٧٩روز معاملاتی، ١٠۴روز را مثبت بوده که این آمار در مدت مشابه پارسال ١٣٨روز مثبت برای شاخص بوده است.

بورس۲۴ : در ماه پایانی پاییز امسال بازار سرمایه 19روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 6روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 19روز معاملاتی آذرماه سال 96، این تعداد 14روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در آبان ماه امسال بازار سرمایه 20روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 10روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 21روز معاملاتی آبان ماه سال 96، این تعداد 17روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در مهرماه امسال بازار سرمایه 2۲روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 1۴روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 20روز معاملاتی مهرماه سال 96، این تعداد ۱۳روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

در آخرین ماه تابستان امسال نیز بازار سرمایه 20روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 13روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 20روز معاملاتی شهریورماه سال 96، این تعداد 16روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در مردادماه امسال بازار سرمایه 22روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 15روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 22روز معاملاتی مردادماه سال 96، این تعداد 16روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

در تیرماه امسال نیز بازار سرمایه 21روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 10روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 19روز معاملاتی تیرماه سال 96، این تعداد 14روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

همچنین در خرداد امسال بازار سرمایه 18روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 13روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در21روز معاملاتی خرداد سال 96، این تعداد 7 روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

در اردیبهشت امسال بازار سرمایه 22روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 14روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در21روز معاملاتی اردیبهشت سال 96، این تعداد 17 روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

در فروردین امسال نیز بازار سرمایه 15 روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 9 روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در 17روز معاملاتی فروردین سال 96، این تعداد 16 روز مثبت و یک روز منفی برای شاخص بورس بوده است.

این گزارش می‌افزاید: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نیز بازار سرمایه 179روز معاملاتی را به خود دید که از این تعداد شاخص بورس 104روز معاملاتی را مثبت سپری کرد. این در حالی است که این آمار در مدت مشابه پارسال برای 180روز معاملاتی، 130روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.

گفتنی است، در سال 96 بازار سرمایه 241 روز معاملاتی را پشت سر گذاشت که از این تعداد، شاخص بورس 163روز را مثبت بوده که این آمار در 242روز معاملاتی در سال 95، تعداد 146 روز مثبت برای شاخص بورس بوده است.