میانگین حجم و ارزش معاملات روزانه بورس اوراق بهادار در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل‌تر با کاهش روبرو شد.

بورس۲۴ : در ماه پایانی پاییز امسال طی 19روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 3 هزار و 987میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به یک میلیارد و 469میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 123هزار و 108نوبت و میانگین ارزش بازار به 592هزار و 434میلیارد تومان رسید.

این در شرایطی است که در آبان ماه امسال طی 20روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 7 هزار و 46میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 2میلیارد و 275میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 161هزار و 412نوبت و میانگین ارزش بازار به 668هزار و 132میلیارد تومان رسید.

در نخستین ماه پاییز امسال طی 22روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 13 هزار و 399میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 4 میلیارد و 114میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 238هزار و 629نوبت و میانگین ارزش بازار به 716هزار و 271میلیارد تومان رسید.

در شهریورماه گذشته نیز طی 20روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 8377میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 3151میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 184هزار و 155نوبت و میانگین ارزش بازار به 612هزار و 413میلیارد تومان رسید.

همچنین در مردادماه امسال طی 22روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 6055میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 2263میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 117هزار و 377نوبت و میانگین ارزش بازار به 523هزار و 174میلیارد تومان رسید.

در تیرماه امسال نیز طی 21روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 3994میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 1578میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 101 هزار و 174نوبت و میانگین ارزش بازار به 425هزار و 80میلیارد تومان رسید.

همچنین در خردادماه امسال طی 18 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 3207میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 1365میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 83 هزار و 265نوبت و میانگین ارزش بازار به 372هزار و 786میلیارد تومان رسید.

در اردیبهشت ماه امسال طی 22 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 2170میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 1064میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 47 هزار و 197نوبت و میانگین ارزش بازار به 372هزار و 786میلیارد تومان رسید.

این در حالی است در نخستین ماه امسال طی 15 روز معاملاتی میانگین روزانه ارزش معاملات به 1115 میلیارد ریال، میانگین روزانه حجم معاملات به 640میلیون سهم، میانگین دفعات معاملات به 48 هزار و 35 نوبت و میانگین ارزش بازار به 379هزار و 988 میلیارد تومان رسید.