ما در صنعت بیمه حرف اول را می زنیم! افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی خواهیم داشت هم اوضاع سپرده های بانکی بهتر شده، هم سپرده های ارزی باستانی عضو هیئت مدیره بیمه پاسارگارد طی سخنانی در مجمع این شرکت گفت، خرید بیمه پوشش اتکایی به دلیل تحریم ها از خارج کنسل شده و...