به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در ١٢ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ۵۴٣ ریال سود محقق کرد. گفتنی است پارسان در مدت مشابه سال قبل ۵۴١ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود