به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٧ حدود ٣٧٢٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.