به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، مجموع درآمد خدمات آتیه داده پرداز در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٧ به ٩٧ میلیارد تومان رسید.