به گزارش کدال نگر بورس٢۴، تغییرات سود چند شرکت در قالب صورت های مالی حسابرسی شده مورد بررسی قرار گرفت