به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد خوزستان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ٩٧ برای هر سهم ١٠١۴ ریال سود حسابرسی شده محقق کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده ٢٢۵ ریال افزایش را نشان می دهد. علت اصلی افزایش سود در گزارش حسابرسی شده نسبت به گزارش حسابرسی نشده را می توان ناشی از کاهش بهای تمام شده و افزایش سایر درآمدهای عملیاتی دانست.