به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در آبان ماه خرید و فروشی انجام نداد.